Trường học-Khóa học khó xin Visa làm việc

Nếu một công ty Nhật Bản thuê một sinh viên nước ngoài làm nhân viên chính thức, cần phải thay đổi trạng thái cư trú từ "du học" sang "loại hình visa phù hợp". Trong trường hợp đó, chuyên nghành học ở trường phải phù hợp với công việc trong công ty vào làm.

Thật đáng tiếc , tùy thuộc vào hồ sơ đưa ra để quyết định, và nó có thể không thể thực hiện được việc đổi visa sang tình trạng cư trú mới. Công ty sẽ giới thiệu rõ ràng trong chường trình dạy học, đặc biệt lưu ý đến các trường hợp khó xin visa gần đây, Đây là vấn đề đáng quan tâm và nên tham khảo.

Ngoài ra, những người tốt nghiệp đại học hoặc các trường chuyên môn điều sẽ được điều tra về tình trạng học tập. Trong trường hợp tương tự, rất khó để thay đổi thành visa làm việc, thậm chí ngay cả khi bạn nhận được lời mời làm việc từ công ty Nhật Bản, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi tham gia hoạt động tìm việc .

Những gì tôi minh họa ở đây chỉ là một phần của các trường hợp. Về sự cho phép trong từng trường hợp,Nếu bạn muốn biết thêm, vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tình trạng cư trú của bạn.

Thông tin hữu ích

Bài thi tiếng Nhật

カテゴリーⅠ(極めて難しい)

1. 教養学科(文化教養系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●国語概説
●国語文法研究
●表現技術文章作成
●表現技術文章購読
●表現技術話し方
●コミュニケーション
IT ●コンピュータ技術
一般教養 ●人生の目的
●ユーモア
●生活の知識(文学)
●生活の知識(社会)
●生活の知識(経済)
●生活の知識(サイエンス)
2. 日本語学科(語学系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●総合日本語(聴解)
●総合日本語(会話)
●総合日本語(読解)
●総合日本語(作文)
●総合日本語(語彙)
●総合日本語(文法)
一般教養 ●書道(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●日本を読む(Ⅰ・Ⅱ)
●日本の会社を知る

3. 日本語ビジネス科(IT系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●漢字(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●語彙(Ⅰ)
●聴解(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●文法(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●会話・発音(Ⅰ・Ⅱ)
●多読(Ⅰ)
●読解(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●作文(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●ビジネス会話(Ⅰ)
●プレゼンテーション技法(Ⅰ)
IT ●Word(Ⅰ)
●Excel(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●日本文化(Ⅰ・Ⅱ)
●ビジネスマナー(Ⅰ)
4. 国際文化科(文化教養系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●中級日本語
●中上級日本語
●ビジネス日本語
IT ●IT用語
●Word 2007(基礎)
●Excel 2007(基礎)
●Excel 2013(応用)
●PowerPoint 2007
●プレゼンテーション
一般教養 ●日本事情・世界事情
5. 国際語学学科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●SC(Ⅰ・Ⅱ)
●会話
●小論文
●時事読解
●英語特別演習
●貿易英語
●トラベル英会話
●日英通訳基礎
●Listening
●TOEIC
●漢字演習
●日本語特別演習
一般教養 ●日本事情
●貿易実務
6. 外国語学科(観光ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●総合日本語
●応用日本語
●実践日本語
●ビジネス日本語
●アカデミック日本語
●日本語表現法
●話せる日本語技法
●日本語通訳技法
●越日翻訳技法
●通訳技法(聴解)
●通訳技法(読解)
●基本英語
IT ●IT実習
一般教養 ●関西歴史風土紀行
●マーケティング
●ビジネスマナー

7. 情報経理学科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●漢字
●聴解
●文法
●語彙
●読解
●作文
●会話
●書道・ペン習字
IT ●Word
●Excel
一般教養 ●商業デザイン
●ビジネス能力
●接客・ビジネスマナー
●ビジネスマナー実技
●日本文化・日本事情

カテゴリーⅡ(とても難しい)

1. 商業実務学科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●文字・語彙(Ⅰ・Ⅱ)
●総合日本語(Ⅰ・Ⅱ)
●文法(Ⅰ・Ⅱ)

IT ●IT(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●タイピング
●ビジネスマナー(Ⅰ・Ⅱ)
●リテールマーケティング・簿記

2. グローバルコミュニケ―ション学科(語学系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●コミュニケーション(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●ビジネス英語(Ⅰ・Ⅱ)
●英語演習(Ⅰ・Ⅱ)
●英会話演習(Ⅰ・Ⅱ)
●スピーチ(Ⅰ・Ⅱ)
●文化・哲学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
IT ●OA実習(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●国際経営論(Ⅰ・Ⅱ)
3. 国際コミュニケーション学科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●基礎日本語
●語彙ビルディング(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語音声構造(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語表現(Ⅰ・Ⅱ)
●コミュニケーション日本語(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●日本語総合演習(Ⅰ・Ⅱ)
IT ●パソコン(I・Ⅱ)
●パソコン(Ⅲ:Word・Excel)
●パソコン(Ⅳ:PowerPoint・Access)
一般教養 ●日本文学・日本地理
●日本経済・日本産業
●ビジネスマネジメント
4. 国際ビジネス科(商業系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●読解(Ⅰ・Ⅱ)
●聴解(Ⅰ・Ⅱ)
●文法(Ⅰ・Ⅱ)
●語彙(Ⅰ・Ⅱ)
●英語(Ⅰ・Ⅱ)
IT ●情報概論
●文書作成
●表計算作成
●プレゼンテーション
一般教養 ●一般教養(Ⅰ・Ⅱ)
●日本文化(Ⅰ・Ⅱ)
●日本社会

専門分野 ●経済概論
●簿記(Ⅰ・Ⅱ)
5. 国際ビジネス本科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語基礎(Ⅰ・Ⅱ)
●語彙・作文(Ⅰ・Ⅱ)
●漢字演習(Ⅰ・Ⅱ)
●会話演習(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語会話(Ⅰ・Ⅱ)
●実務日本語(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語事情
IT ●ビジネス(PC)
一般教養 ●日本企業管理論
●日本企業就職実務
専門分野 ●対外国人接客販売実務
●日本型コンシェルジュ実務
6. ITビジネス科(体育系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●コミュニケーション論(Ⅰ・Ⅱ)
●コミュニケーション開発論(Ⅰ・Ⅱ)
IT ●MOS(基礎・応用)
●ビジネスソフト総合演習
●情報処理技術(Ⅰ・Ⅱ)
●ホームページ作成(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●ライフデザイン論(Ⅰ・Ⅱ)
●自己開発論(Ⅰ・Ⅱ)
●ビジネス教養
●販売経営理論
専門分野 ●健康科学概論・救急処置法・発育発達老化論
●スポーツ指導論・スポーツ社会論
●スポーツトレーニング演習(Ⅰ・Ⅱ)
●ウェイトトレーニング(Ⅰ・Ⅱ)
●スポーツとネットビジネス(Ⅰ・Ⅱ)
●スポーツeマーケティング(Ⅰ・Ⅱ)
●スポーツeプロモーション(Ⅰ・Ⅱ)
7. 国際ビジネス専科(観光語学系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語読解(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語聴解・聴読解(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語文字・語彙(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語文法(Ⅰ・Ⅱ)
●表現技術
●文章表現
●実践日本語
●ベーシック日本語
●ビジネス日本語

IT ●ITパソコン実習(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●マネー戦略論
●グローバルビジネス論
●ソーシャルマナー

専門分野 ●観光地理歴史(日本)
●観光地理歴史(世界)
●観光サービス研究(Ⅰ・Ⅱ)
●マーケティング実務

カテゴリーⅢ(難しい)

1. 国際福祉ビジネス科(福祉系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●ビジネス日本語(Ⅰ・Ⅱ)
●日本語演習
IT ●IT基礎(Ⅰ・Ⅱ)
●IT基礎演習
一般教養 ●日本文化理解
●ビジネスマナー
●ビジネス実務(Ⅰ・Ⅱ)
●経営学基礎(Ⅰ・Ⅱ)
●経済学基礎(Ⅰ・Ⅱ)
専門分野 ●福祉基礎(Ⅰ・Ⅱ)
●福祉(Ⅰ・Ⅱ)
2. 国際情報ビジネス学科(芸術系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語(Ⅰ・Ⅱ)
●総合日本語
●異文化コミュニケーション
●ビジネス英語
IT ●ワープロ実習
●表計算実習
●インターネットホームページ制作
●プレゼンテーション実習
●計算実務
一般教養 ●一般教養
●時事経済
●ビジネスマナー
専門分野 ●貿易英語
●貿易実務
3. 国際IT学科(保育系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語演習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●ビジネスコミュニケーション
IT ●Word演習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●Excel演習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●PowerPoint演習(I・Ⅱ)
●コンピュータシステム
●HTML演習(I・Ⅱ)
●プログラミング演習(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●会計学・簿記(Ⅰ・Ⅱ)
●経営学・流通経済論
専門分野 ●ホスピタリティ概論
4. 情報処理学科(商業系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語(Ⅰ・Ⅱ)
●英語(Ⅰ・Ⅱ)
IT ●Windows(基礎・応用)
●Word(基礎・応用)
●Excel(基礎・応用)
●PowerPoint(基礎・応用)
●Access(基礎・応用)
●マルチメディア(基礎・応用)
5. 国際電子経営本科(商業系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●実践日本語総合訓練(Ⅰ・Ⅱ)
●実践英語
IT ●IT基礎(Ⅰ・Ⅱ)
●実践IT実習(Ⅰ・Ⅱ)
●実践IT会計
一般教養 ●実践マーケティング
●実践リーダーシップ
●実践会計実務
●実践法律実務
専門分野 ●実践経営計画
●実践経営戦略
●実践起業ビジネス
6. ITビジネス科(文化教養系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●コミュニケーションスキル
●プレゼンテーション(日本語)
●ビジネスライティング
IT ●情報リテラシー
●情報モラルセキュリティ
●コンピュータ概論
●Microsoft Office
●Office(HML)
●ネットワーク
一般教養 ●経営概論
●サービス接遇
●マーケティング
●就職対策
専門分野 ●ECS
●インターネットビジネス
7. 日中通訳翻訳学科(語学系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目
語 学 ●上級日本語(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ)
●ビジネス翻訳(Ⅰ・Ⅱ)
●通訳演習(Ⅰ・Ⅱ)
●通訳(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●通訳演習(Ⅰ・Ⅱ)
●通訳実習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●通訳トレーニング
●ビジネス通訳(Ⅰ・Ⅱ)
●同時通訳演習
●翻訳基礎・翻訳技術
●翻訳トレーニング(Ⅰ・Ⅱ)
●翻訳演習(Ⅰ・Ⅱ)
●翻訳実習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
●文芸翻訳(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●時事翻訳(Ⅰ・Ⅱ)
●映像翻訳
IT ●情報処理
一般教養 ●一般常識
●日本事情・日本歴史・日本地理
●貿易実務

カテゴリーⅣ(要注意)

1. 国際ビジネス科(福祉系系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●英語
●コミュニケーション技術論
IT ●IT研究
●IT実務(Ⅰ・Ⅱ)
●IT演習(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●自然科学
●人文科学
●社会科学
●社会綱領学
●法学
●秘書学
●経営学
●経営管理論(Ⅰ・Ⅱ)
専門分野 ●心理学概論
●社会福祉概論
●福祉施設概論
●福祉施設各論
●生活社会環境論
●福祉・環境法規概論
●環境整備演習(Ⅰ・Ⅱ)
●福祉社会環境演習(Ⅰ・Ⅱ)
●福祉環境ビジネス演習

2. 国際ビジネス科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語学(Ⅰ・Ⅱ)
●翻訳・通訳
●オフィス英語(Ⅰ・Ⅱ)
●ビジネス文書(Ⅰ・Ⅱ)
IT ●パソコン基礎(Word・Excel)
●パソコン応用(Ⅰ・Ⅱ)
●プレゼンテーション(Ⅰ・Ⅱ)
一般教養 ●日本文化(Ⅰ・Ⅱ)
専門分野 ●経営学(Ⅰ・Ⅱ)
●マーケティング論(Ⅰ・Ⅱ)
●秘書実務(Ⅰ・Ⅱ)
●簿記(Ⅰ・Ⅱ)
●貿易実務(Ⅰ・Ⅱ)
3. アニメーション総合学科(文化教養系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●アニメ・漫画の日本語
●漢字・多読
●総合日本語
●英語
IT ●PC
一般教養 ●日本文化
専門分野 ●フィールドワーク
●プロジェクト
●作画
●声優
4. 調理経営学科(調理系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●国際コミュニケーション
IT ●フードサービス
●マネジメント
一般教養 ●食生活と健康
●食品と栄養の特性
●食品の安全と衛生
●色彩学
●調理理論と食文化概論
●調理実習
5. ビジネススペシャリスト科(ビジネス系専門学校)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●オーラルコミュニケーション
IT ●コンピュータリテラシー
●Word(基礎)
●Excel(基礎・MOS)
●PowerPoint(基礎)
●Access(基礎)
●ビジネスソフト総合演習
●CGデザイン基礎(Ⅰ・Ⅱ)
●CGデザイン演習(Ⅰ・Ⅱ)
●● ホームページデザイン
●プログラミングVBA
一般教養 ●ソーシャルスキル(Ⅰ・Ⅱ)
●ビジネススキル(Ⅰ・Ⅱ)
●経営基礎
●簿記会計
専門分野 ●貿易概論
●インターネットビジネス
6. ライフデザイン学科(商業系大学)
カテゴリー カリキュラム
科目 語 学 ●日本語(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●日本語特講(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
●国際コミュニケーション論
一般教養 ●道徳
●統計学
●文学
●日本近代黎明史(Ⅰ・Ⅱ)
●日本の固有文化(Ⅰ・Ⅱ)
●地域文化(Ⅰ・Ⅱ)
●体育実技(Ⅰ・Ⅱ)
専門分野 ●発達心理学
●教育心理学
●社会保障論(Ⅰ・Ⅱ)
●社会福祉概論(Ⅰ・Ⅱ)
●障害者福祉論
●マーケティング論(Ⅰ・Ⅱ)
●経営管理論
●貿易論(Ⅰ・Ⅱ)
●アジア経済論
Liên hệ TOP